Меню
Количка

УВЕДОМЛЕНИЕ за ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уведомление за поверително третиране на личните данни


До ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на страници на „Амарад Груп“ ООД в социална мрежа FACEBOOK


Ние, „Амарад Груп“ ООД, ЕИК 204402571, гр. София, ул Бадемова гора 68, (Компанията ни), в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г., се ангажираме да осигурим съответствие с законодателството на ЕС и Р.България по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата, чиито лични данни ние обработваме, предвид което Ви предоставяме настоящата информация.

Този документ се отнася до Вас в качеството Ви на приятелите, последователи и/или други потребители на наши страници в социална мрежа Facebook.

Ние НЕ СЪБИРАМЕ и НЕ ЗАПАМЕТЯВАМЕ Ваши лични данни чрез социалната мрежа FACEBOOK. По паривалта на мрежата, FACEBOOK е администратор на Вашите лични данни който носи отговорността за определяне защо и как („целите“ и „средствата“) се обработват вашите лични данни, без да обработва Ваши лични данни от наше име (виж: https://www.facebook.com/business/gdpr )

Ние ще ОБРАБОТВАМЕ Ваши лични данни (трите си имена, адрес и телефон), само в случаите когато при проведени от нас игри, Вие сте определен за спечелил награда. Тези Ваши данни ние трябва да получим от Вас, чрез лично съобщение през социалната мрежа.Тези Ваши данни ние ще обработваме единствено с цел да осъществим контакт с Вас и да Ви предоставим спечелената награда. Предоставянето на личните Ви данни е необходимо условие, за да Ви предоставим спечелената награда. Ние ще съхраняваме данните Ви данни в срок до един месец след предоставяне на наградата, но не повече от два месеца от получаването им, след което ще ги унищожим.

Ние ще предоставяме Вашите лични данни на лица, които ни оказват съдействие за постигане на описаните по-горе цели – обработващи лични данни. Наред с други, такива обработващи са: правните ни консултанти, банки, куриери. Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Личните данни ще се предоставят на компетентните публични власти и/или на частни лица при и по повод упражняване на техните властнически правомощия. Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на тези данни, имате следните права: да поискате потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация относно обработването; да искате от нас коригиране, попълване, изтриване (право „да бъдеш забравен") на лични данни; да искате от нас ограничаване на обработването; да направите възражение срещу обработването; да поискате личните данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат на Вас или на посоченото от Вас лице или организация. Следва да бъдете информирани, че правата Ви като субекти на данните не са абсолютни, доколкото то се ограничават от правата и свободите на другите. В определени случаи ние можем да откажем упражняването на конкретно право, като отказът ни винаги трябва да е изричен, писмен и обоснован с конкретна нормативно установена причина. В случай, че желаете да отправите въпрос относно обработването на личните Ви данни, да упражните ваше право или да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено в лично съобщение през социалната мрежа, или по посочените данни за контакт с администратора на лични данни, или директно с нашето Длъжностно лице по защита на данните директно на ел.поща sales@a-charm.com. Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

Отделно от горните права, Вие имате абсолютното право да подавате жалби свързани с обработването на личните Ви данни, обработването на Ваше искане и обжалване от Ваша страна, относно начина на обработване на жалбите. Жалбите си можете да подавате направо до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Необходимо условие, за да предприемем законосъобразно обработване на Вашите лични данни с цел предоставяне на спечелена от Вас награда е да поучим изричното Ви писмено съгласие, чрез лично съобщение през социалната мрежа Facebook със следното съдържание:

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „Амарад Груп“ ООД с цел получаване на спечелена от мен награда от игра във Facebook съгласно условия, в сроковете и при съблюдаване на правата ми по Уведомлението за поверителност, публикувано на странацата му във Facebook.“