Меню
Количка

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА Charm : "Есен"

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Амарад Груп“ ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://bit.ly/2kqpCui за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://bit.ly/2kqpCui

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.

4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на ,,Амарад Груп“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода от 17.09.2019г. До 24.09.2019 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Charm във Facebook: https://www.facebook.com/acharmfashion/

2.На 17.09.2019 г. на стената се публикува игрови пост (публикация),който ще съдържа кратък регламент за участие и връзка към пълните правила на играта (водещи към тази страница)

2.1. За участник в играта се счита само лице, направило коментар към поста (публикацията). Лицето трябва да хареса и сподели поста на играта (публикацията).

2.2 Регистрацията във www.facebook.com задължително условие за частие в Играта.

3.След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 24.09.2019/ г.), чрез жребий на случаен принцип ще се изтегли един печеливш. Изтегля се името на ЕДИН участник, от всички участници, които са спазили условията на играта.

4. Наградният фонд за целия период на Играта включва продуктова награда от Charm, която не е задължително да е обвързана с визията от снимката. Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за друга награда.

5. Профила на печелившия участник ще бъде обявен на стената на Facebook страницата на Charm нa 25.09.2019г до 21:00 часа . С победителя ще бъде контактувано чрез лични съобщения във Facebook. За да получи наградата си, печелившият трябва да изпрати трите си имена, адрес и телефон.

6. Наградата ще бъде доставена до печелившия участник на посочения от него адрес до 45 работни дни от предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.

7. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъде раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

8.Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; б) Всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Всеки потребител може да коментира неограничен брой пъти, но участва в томболата само с един от своите коментари. По този начин всеки участник има равен шанс за печалба ; Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от "Амарад Груп“ ООД, както и нейните подизпълнители за цели, свързани с Играта и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни

2. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят следните данни на "Амарад Груп“ ООД или нейните подизпълнители: Две имена, адрес и телефон за връзка .

3. Пълна информация за поверително третиране на личните данни, може да бъде намеренa тук: https://bit.ly/2me8HeO (Уведомление за поверителност)

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ

1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.